{{--} [Tiêu Điểm Tướng] Tôn Quyền Đế Vương Đông Ngô | Long Đồ Bá Nghiệp

Long Đồ Bá Nghiệp

[Tiêu Điểm Tướng] Tôn Quyền Đế Vương Đông Ngô

Tôn Quyền tự là Trọng Mưu, là người sáng lập của chính quyền Đông Ngô dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát đất Giang Đông từ tay huynh trưởng Tôn Sách

Ông tuyên bố độc lập và cai trị Giang Đông với tước hiệu Ngô vương. Không như các đối thủ Tào Tháo và Lưu Bị, Tôn Quyền thường đóng vai trò trung lập trong các cuộc xung đột của Thục và Ngụy, và chỉ đứng về một trong phía hai bên còn lại nếu điều đó có lợi cho nước Ngô, cũng không bao giờ cố gắng để thống nhất ba nước, mặc dù nhiều sử gia cho rằng là do không đủ thực lực để làm điều đó.

♦ Long Đồ Bá Nghiệp 

- Là tướng Trí đặc biệt chỉ suất hiện các diệp lễ lớn trong năm.

♦ Kỹ năng

▪️ 1. Yêu Long Thuật: Gây sát thương Trí cho 1 đội lính, khi lính bị diệt số sát thương sẽ lan sang các mục tiêu tiếp theo theo hệ số, Yêu Long Thuật bỏ qua các kỹ năng ( Thanh Liên, Nữ Anh Hừng, Hoàng Đế, Phá Pháp Nhãn, Màn Sắt, Chế Địch, Mình Đồng, Bất Xâm )

▪️ 2. Quyền Mưu: Tăng Trí Tướng và Thủ Đao Binh

▪️ 3. Vương Đạo: Tăng tốc độ tấn công và hồi binh lực khi giết 1 đội địch đối phương

♦ Đặc điểm cấp sao

- 8 sao: Trí +500

- 9 sao: Sát thương chịu từ lính đao binh -50%

- 10 sao: Hiệu quả hồi Vương Đạo +30%, bỏ qua kỹ năng Dĩ Đức

♦ Thực Chiến

- Với ưu thế tốc độ cao, Tôn Quyền dễ dàng dứt điểm các tướng võ, thủ, các tướng trí có chỉ số kém hơn

- Các tướng Trí cao như Gia Cát Lượng có thể khắc chế Tôn Quyền, tướng mang lính khí giới có thể đánh từ xa và rút 1 lượng lính từ Tôn Quyền khi đủ sát thương và tốc độ

- Trong trận Tôn Quyền gặp Hạng Vũ, Bạch Mã Tùng bậc 6 có tốc độ 326 có thể công trước khi Tôn Quyền ra skill

- Các binh chủng còn lại có tốc độ 316 thấp hơn Tôn Quyền nên đã bị triệt hạ trước khi gây sát thương